Madde 1 - Konu : 
Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK), “Yönetmeliği”nin 2/b ve 2/d maddeleri gereğince, her yıl Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri ve araştırma kurumlarında, yol ve ulaştırma mühendisliği konusunda yapılan, bir lisansüstü tezine, bir doktora tezine ve ulusal - uluslararası kongrelerde sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış üç bildiriye ödül verir. 

Madde 2 - Amaç : 
Ödülün amacı, YTMK Yönetmeliği’nin 2/b ve 2/d maddelerinde de belirtildiği gibi; 

  • Komitenin ülkemiz eğitim, araştırma ve uygulama kurumları ile işbirliğini gerçekleştirmek, 
  • Eğitim ve öğretimi, araştırmaları ve nitelikli çalışmaları desteklemek
  • Bilimin gelişmesine, bilimsel araştırmaların artmasına destek olmak, 
  • Bilimsel toplantıların sayılarının artmasını ve niteliklerinin yükselmesini sağlamak,
tır.

Madde 3 - Ödüller :
Ödüller, para ödülü ile ödül belgesinden oluşur. Para ödüllerinin tutarı, ödülün verileceği yıl, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Madde 4 - Duyuru ve aday olma :
4.1- Lisansüstü ve doktora tezleri için her yılın Mart ayı sonuna kadar ilgili kurumlara ödül duyurusu yapılır. Bu duyuruların, konu ile ilgili her kişinin duyabileceği biçimde yapılması sağlanır. 

4.2- Bir önceki yılın Haziran ayı sonundan, ödülün verileceği yılın Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede tamamlanmış olan tezler bu ödül için önerilebilir. Bu amaçla üniversiteler ve araştırma kuruluşlarından, tamamlanmış ve kabul edilmiş lisansüstü ve doktora tezlerinden birer kopyanın en geç Temmuz ayı sonuna kadar YTMK Yönetim Kurulu’na gönderilmesi istenir. 

4.3- Her yılın Mart ayı sonuna kadar, bir önceki yılın Haziran ayı sonu ile o yılın Haziran ayı sonuna kadar ulusal - uluslararası kurumlar tarafından düzenlenen kongre, sempozyum ve seminerlerde sunulmuş ya da bilimsel dergilerde yayımlanmış üç bildiriye ödül verileceği duyurulur. Duyuru Yükseköğretim Kurulu’na, Üniversitelere, araştırma kuruluşlarına, meslek odalarına, bakanlıklara, genel müdürlükler ile ilgili diğer kamu ve özel kuruluşlara ve Yönetim Kurulunca gerekli görülen diğer kurumlara yapılır. Bu duyuruların, konu ile ilgili her kurum ve kişiye ulaşması sağlanır. Duyuru yapılan kuruluşlardan, düzenledikleri toplantıda sunulmak üzere kabul edilen bildirilerden birer kopya ya da varsa bildirileri içeren kitaptan bir kopyanın, en geç Temmuz ayı sonuna kadar, YTMK Yönetim Kurulu’na gönderilmesi istenir. 

Madde 5 - Ödül sahiplerinin belirlenmesi :
5.1- Yönetim Kurulunca seçilecek en az üç en çok beş kişiden oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından Ekim ayı sonuna kadar incelenen tezlerden en çok beşer tanesi, bildirilerden en çok on tanesi seçilerek seçici kurula sunulur.

5.2- Seçici kurul, YTMK Yönetim Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından seçeceği en çok beş kişi ile ulaştırma ana bilim dalı bulunan üniversitelerden Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği sayıda seçilecek öğretim üyelerinden oluşur.

5.3- Seçici kurul, seçimini oy çokluğu ile karara bağlar. Bu kararını gerekçeli bir rapor ile Kasım ayı sonuna kadar YTMK Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunar. Ödül verilecek eserler seçici kurulun önerileri dikkate alınarak YTMK Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

5.4- Kazananlara, ödülleri, o yılki YTMK Olağan Genel Kurulu’nda yapılacak bir törenle verilir. Törende, ödül sahiplerinden, ödül aldıkları konuda bir özet bildiri sunmaları istenebilir. 

Madde 6 - Ödüle değer eser bulunmaması : 
Bu yönetmeliğin birinci maddesinde ödül verileceği belirtilen alanlardan herhangi birinde ödüle değer eser bulunmaması durumunda, o yıl, o alanda ödül verilmez. Ayrıca eseri ödüle değer bulunan veya bulunmayanlara YTMK’ya ödül yarışması için sundukları eserlerinin orijinalleri hiçbir şekilde geri verilmez. Müracaatçı bu konuda maddi ve manevi hiçbir hak talebinde bulunamaz.  

Madde 7 - Yürürlük :
Bu yönetmelik 1998 yılından başlayarak yürürlüğe girer ve YTMK Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr