Yollar Türk Milli Komitesince (YTMK) yayımlanacak telif eser, derleme ve tercüme işleri ile ilgili seçim, baskı ve ücret esasları aşağıda belirtilmiştir.

1- YTMK tarafından yayımlanacak telif eserler, derlemeler ve Türkçeden diğer dillere veya diğer dillerden Türkçe’ye yapılacak tercümeler ile ilgili konu ve orijinal eserlerin seçimi Yönetim Kurulu veya görevlendireceği kurullar tarafından yapılır.

2- Tercüme ve redaksiyon işlerinde görevlendirilecek kişilerin konularında yeterli uzmanlığa sahip olmaları gereklidir.

3- Yayımlanacak eserlerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara aittir.

4- Basılacak eserler için yazar yada çevirici ile YTMK arasında eser sahibinin görevlendirildiği ve eserini teslim edeceği tarihleri belirten bir sözleşme düzenlenir ve imza edilir.

5- Basım halindeki eserlerin tüm düzeltme işleri Yönetim Kurulunca aksine karar verilmedikçe yazar yada çevirici tarafından yapılır.

6- Yönetim Kurulunca redaksiyona gerek duyulan eserlerde, telif, derleme veya tercüme ücretinin yüzde 15’i redaksiyon ücreti olarak ödenir. Redaksiyon ücreti, eser sahibine ödenecek ücretten düşülür.

7- Eser sahibine ödenecek telif, derleme veya tercüme ücreti, aşağıdaki tabloda yer alan gösterge rakamları ile itibari sayfa adedinin ve Bütçe Yasasında belirlenen devlet memurları maaş katsayısının üç katı ile çarpımından elde edilen miktardır.

Gösterge
  
1- Telif Eser                            50
2- Derlemeler  
  - Türkçe Kaynaklardan             35
  - Yabancı Kaynaklardan    40
3- Tercümeler 
  - Yabancı Dillerden Türkçeye  40
  - Türkçe’den Yabancı Dillere   50  

 

8- Yönetim Kurulu 7. madde de belirtilen göstergeleri 2 katına kadar arttırarak uygulayabilir.

9- Telif, derleme ve tercüme ücretlerinin hesaplanmasında 200 kelimelik bir metin “Bir İtibari Sayfa” kabul edilir.

İtibari sayfa adedinin tespitinde;

- Basılmış olan eserin çeşitli yerlerinden metinle tam dolu en az 10 sayfa seçilerek toplam kelime adedi sayılır. (Dipnot bölümleri metin sayılır)

- Örnekleme için seçilen sayfalardaki toplam kelime adedinin ortalaması alınarak eserin dolu bir sayfasındaki ortalama kelime sayısı belirlenir.

- Eserin tamamındaki dolu sayfalar sayılır (yarım ve yarımdan fazla sayfalar ile bibliyografya, içindekiler, önsöz, indeks bölümleri dolu sayfa kabul edilir) bulunan rakam bir dolu sayfadaki ortalama kelime sayısı ile çarpılarak eserin toplam kelime sayısı elde edilir.

- Basılmış özgün fotoğraf ve haritanın santimetre karesi 2 kelime, grafik, çizelge, tablo ve benzeri şekillerin santimetre karesi 4 kelime kabul edilerek toplam kelime adedine ilave edilir.

- Eserdeki toplam kelime sayısı 200’e bölünerek eserin itibari sayfa adedi belirlenmiş olur.

10- Telif, derleme ve tercüme ücreti basım onayının alındığı tarihdeki geçerli memur maaş katsayısına göre hesaplanır. Ancak, bu tarih sözleşmede belirtilen teslim tarihini geçemez.

11- Yayınların dağıtım şekli Yönetim Kurulunca belirlenir.

12- Yönetim Kurulu gerek gördüğü takdirde telif eser, derleme ve tercümelerin basımı, dağıtımı ve satışını herhangi bir yayınevi ile anlaşarak yaptırabilir.

13- Bu esasları Yönetim Kurulu yürütür.

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr