ŞUBE AÇILIŞ, UNVAN, ÇALIŞMA YERİ

          Madde 1:

          a)  Yollar Türk Milli Komitesince; ulusal ve uluslararası tünelcilik ve yeraltı yapıları alanındaki faaliyetlerin takibi, gerekli her türlü iletişimin ve girişimin sağlanması hususundaki hizmetlerin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

KURULUŞ, UNVAN VE ÇALIŞMA YERİ

Madde 1:

c) Milli Komite’nin merkezi Ankara’da olup, gerekli hallerde şube açılmasına Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 8:

Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

d) Gerekli hallerde şubeler açmak,

f) Genel Koordinatörlük ve Şube Koordinatörlükleri’nin görev ve yetkileri ile organizasyon şemalarını belirlemek,

fıkralarına dayanılarak Yönetim Kurulunun 24 Nisan 2014 tarih ve K.14/25 sayılı kararı ile Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Şubesi açılmıştır.

          ŞUBENİN AMAÇLARI

          Madde 2:

          Yollar Türk Milli Komitesi Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları Şubesinin amaçları aşağıda belirtilmiştir.

Komitenin adına ve Komitenin bilgisi ve onayı dahilinde;

          a)  Ulusal ve uluslararası tünelcilik ve yeraltı yapıları alanındaki faaliyetleri yakından takip etmek,  ilgili yerlerle her türlü iletişim ve girişimin gecikmeden yapılması ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak,  

          b)  Ulusal ve uluslararası tünelcilik ve yeraltı yapıları ile ilgili çalışmalar yapan farklı sektörlerdeki kurum ve kuruluşları bir araya getirmek,  yeni araştırma ve uygulamaların karşılıklı paylaşılmasını sağlamak, aynı ortamdaki çalışma birlikteliğinden ortaya çıkacak faydalı sonuçlardan Türkiye’deki tünelcilik ve yeraltı yapıları sektörünün gelişimine de katkı sağlamak  için yapılacak her türlü faaliyetle ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak, altyapı çalışmalarını yürütmek

          c)  Yollar Türk Milli Komitesi’nin üyesi olduğu ITA, ITA COSUF gibi kuruluşların etkinliklerine Yollar Türk Milli Komitesi’ni temsilen katılacak Yönetim Kurulu Üyesi için, rapor, sunum vb. gibi dokümanlarla ilgili hazırlıkları yaparak kendisine iletmek.

          ŞUBENİN ÇALIŞMA ALANLARI

          Madde 3:

          Tünelcilik ve yeraltı yapılarının; projelendirilmesi, yapımı, bakımı, işletilmesi ile ilgili, ulusal ve uluslararası düzeyde son zamanlarda yapılan araştırmalar, incelemeler ve gelişmelere bağlı olarak nelerin ve hangi uygulamaların yapıldığını öğrenmek ve bunların, farklı sektörlerin bir araya getirilerek paylaşılmasını sağlamak için, dört farklı alanda çalışma yapılması öngörülmüştür. Bunlar enerji ve su yapıları, ulaştırma, madencilik ve diğer alanlardır. Ayrıca tünelcilik ve yeraltı yapıları işleri sektöründe ortak çalışma yapılan makine ekipman ile malzeme sağlayan kurum ve kuruluşlar ile çalışmalarda buna dahil edilebilir.

          ŞUBENİN GÖREVLERİ

          Madde 4:

          a)  Faaliyetlerini, yukarıda konu edilen çalışma alanların da yürüten kurum ve kuruluşlarla, YTMK Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayı dahilinde ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim kurmak ortak çalıştaylar, toplantılar, seminerler ve kongreler düzenlenmesi önerilerinde bulunmak ve alınan karara göre gerekli koordinasyon ve altyapı çalışmalarını yürütmek,

          b)  YTMK YÖNETMELİĞİ

YÖNETİM KURULU

Madde 7:

ı) Yönetim Kurulu gerekli hallerde geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları oluşturabilir. Çalışma Grupları'nda veya Milli Komite'nin diğer işlerinde ücretli görevliler çalıştırabilir. Bu görevlilerin Milli Komite üyesi olmaları gerekli değildir.

ÇALIŞMA GRUPLARI USUL VE ESASLARI

Madde 2 - Amaç:

Yollar Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu, Komite’nin kuruluş amaçlarında belirtilen görevlerle ilgili olarak, özel inceleme ve araştırma gerektiren konularda çalışma yapmak ve böylece Komite’nin görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmesine katkı sağlamak amacıyla “Çalışma Grubu” veya “Çalışma Grupları” oluşturabilir. (YTMK Yönetmelik Madde: 7-ı)

Madde 3 - Çalışma Grubu Oluşturma:

Hangi konuda bir Çalışma Grubu oluşturulacağı, gerekçesiyle birlikte YTMK Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılır. Çalışma Grubu oluşturma önerisi YTMK üyelerinden gelebileceği gibi, YTMK dışında olan kişi veya kurumlardan da gelebilir.

          Çalışma Grupları Usul ve Esaslarına göre YTMK Yönetim Kurulu tarafından çalışma konuları belirlenirken Tünelcilik ve Yeraltı Yapıları ile ilgili sektörün ihtiyaçlarının tespiti için gerekli çalışmaları yaparak, ülkemizin tünelcilik sektörünün gerekli gördüğü konularda, tünelcilik ve yeraltı yapıları ile ilgili ulusal ve uluslararası araştırmalardan ve edinilen bilgi birikiminden de yararlanılarak, gerekli araştırmaların yapılması için Çalışma Gruplarının oluşturulması önerisini, YTMK Yönetim Kuruluna sunmak üzere YTMK Genel Sekreterine iletmek. Alınacak kararlar doğrultusunda oluşturulan Çalışma Gruplarının çalışma faaliyetlerini koordine etmek,

          c)  YTMK’nın üye olduğu uluslararası birliklerdeki Çalışma Grupları ile ortak araştırma çalışmaları yapabilecek, bilgi alışverişinde bulunabilecek Çalışma Gruplarının oluşturulması ile ilgili gerek teknik gerek idari konularda ilgili yerlerle iletişim kurarak yaptığı çalışmaları karar alınmak üzere YTMK Genel Sekreterine sunmak. Çalışma Gruplarında görev alanların çalışmaları ile ilgili ihtiyaç duyduğu hususlarda gerekli desteği sağlamak,

          d)  Çalışma Gruplarının yaptığı çalışmaların sonuçlandıkça Sonuç Raporu haline getirilerek değerlendirilmesi, yayınlanması, paylaşılması ve dağıtılması ile ilgili gerekli onay ve kararların alınması için Yönetim Kuruluna sunulmak üzere YTMK Genel Koordinatörlüğüne iletmek,      

          e)  Tünelcilik ve yeraltı yapılarıyla ilgili zamanla ihtiyaç duyulan ve ayrıca ilgili sektörlerden gelen talepleri de değerlendirerek eğitim kurslarının düzenlenmesi ve bununla ilgili gerekli organizasyonların yapılması için YTMK’ya önerilerde bulunmak ve Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gerekli organizasyonları yaparak eğitim kurslarının yapılmasını sağlamak.

          ŞUBENİN YTMK YAPILANMASINDAKİ YERİ

          Madde 5:

          a)  YTMK YÖNETMELİĞİ

ORGANLAR

Madde 4:

a) Milli Komitenin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Genel Koordinatörlük ve Şube Koordinatörlükleridir.

          b)  YTMK ŞUBE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

               - Şube Koordinatörü

               - Şube Sekreteri

          ŞUBE KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

          Madde 6: 

          a)  YTMK Merkez ile her türlü bilgi belge akışının yazılı ve elektronik ortamda YTMK Genel Koordinatörlüğü vasıtasıyla yapmak

          b)  Şube çalışma alanı ile ilgili her türlü koordinasyon, iletişim ve sekreterya hizmetlerini yapmak

          c)  Çalışma Gruplarını toplantıya çağırmak, programlarına göre gerekli ön hazırlık çalışmalarını yapmak (Gündem hazırlanması vb.)  

          d)  YTMK aylık Yönetim Kurulu Toplantıları için Şubenin aylık çalışmalarını içeren bilgileri ve gündemde yer alması istenen konuları toplantı tarihinden bir hafta öncesinde Genel Koordinatörlüğe elektronik ortamda iletmek,

          e)  Şube çalışma alanı ile ilgili düzenlenen etkinliklerle ilgili her türlü resmi özel idari ve hukuki işlemleri, bilgi ve belgenin takibini yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak

YTMK Şube Koordinatörlüğü yukarıda konu edilen faaliyetlerini ve benzer çalışmalarını YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİK esasları dahilinde yürütmekle yükümlüdür.

          MALİ HÜKÜMLER  

          Madde 7:

          a)  Şube Koordinatörünün görevlendirilmesi Yönetim Kurulunca yapılır.

          b)  Şube Sekreterinin görevlendirilmesi Yönetim Kurulunca yapılır.

          c)  Şube Koordinatörlüğünün her türlü giderleri belgelendirmeye bağlı olarak YTMK merkezi tarafından Komite Saymanı ve Genel Sekreterinin imzaları ile merkez tarafından onaya tabi olarak karşılanacaktır.   

 

İletişim

KGM Sitesi A Blok Kat: 12 Yücetepe 06100 Ankara / Türkiye
Telefon: (+90) 312 418 79 05 - (+90) 312 417 24 02 - (+90) 312 415 88 10
Faks: (+90) 312 425 82 10
E-Posta: komite@ytmk.org.tr